ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

Νικόδημος ιερομόναχος Λαυριώτης

Νικόδημος ιερομόναχος Λαυριώτης (†1898)
(Πηγή: Μανουήλ Γεδεών, Μνεία των προ εμού γραψάντων, Αθήνα 1934)